Allmänna villkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om deltagande, medlemskap samt inköp som gjorts mellan AO Performance (LNT Performance AB | orgnisationsnummer: 556839-2384) och mellan den person (”kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för privat träning är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman godkänner träningen samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 12 år.

Villkor för personlig träning

Innehavaren ansvarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd är sådant att träning kan ske riskfritt.

Avtalet gäller tills avbrutet med sin utvalda PT
Avtal med PT råder individuella beslut om ångerrätt och återbetalningar för respektive PT. Kunden äger ansvaret att kolla upp sina villkor för den PT kunden valt.

AO Performance återbetalar inte uteblivna PT timmar förutom vid tillfällen där medlem behöver avsluta sitt medlemskap i förtid på grund av särskilda anledningar. Kunden bär ansvar att ta reda på dessa anledningar utifrån get intresse. Undantag ska godkännas av utvald PT.

Avbokning ska ske senast 24 timmar innan utsatt tid. I annat fall debiteras kunden till fullt pris. Undantag kan medges efter överenskommelse med enskild PT. Kunden har eget ansvar att kolla upp sina villkor hos sin utvalda PT. Gäller ej vid gruppträning.

Den personliga träningen ska framförallt förläggas i AO Performance lokaler eller möjligen i dess omedelbara närhet t.ex. löpspår m.m. Det är inte tillåtet att be sin PT träna på träningscenter som konkurrerar med AO Performance.

Om du kommer försent till din PT timme, så dras denna tid av den bokade tiden.

Prisändringar

AO Performance äger rätt att justera priser per debiterings tillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidareavtal så justeras priset till då gällande prislista.

Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgiften sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknades varje månad.

Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om medel saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar AO Performance en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. AO Performance har rätt att debitera kundens faktureringsavgift och påminnelseavgift. Kunden har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter.

På AO Performance har vi olika bindningstider beroende på val av tjänst. En uppsägning eller avbokning sker alltid i kontakt med utvald PT eller abonnemangs servicetjänst.

Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp innan nästkommande månadsdebitering sker, uppsägningen skall var skriftligt i annat fall sker debitering för nästkommande månad.

Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta AO Performance om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.

AO Performance ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

AO Performance ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

AO Performance ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

Praktiska ändringar

AO Performance förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via AO Performance hemsida

Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. AO Performance behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren AO Performance för överföring till denne.

Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet åtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

Dopning

AO Performance förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.

Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från AO Performance. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.